Vad är OSSE?

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, (OSSE, på engelska OSCE) har sitt ursprung i Helsingforsöverenskommelsen 1975 om ett brett säkerhetsbegrepp där nationell territoriell säkerhet binds samman med respekt och skydd för individers frihet och rättigheter som inte ses som en fråga om länders inre angelägenheter. OSCE omfattar 57 deltagande stater. Det är det enda säkerhetspolitiska samarbetsorgan där alla europeiska stater, liksom USA och Kanada och de centralasiatiska staterna, deltar på lika villkor. 

Organisationen har fokus på konfliktförebyggande, förtroendeskapande, krishantering och demokratiutveckling i fält. OSCE ordnar valövervakning i medlemsländerna, arbetar för fria och oberoende medier, samarbetar kring ekonomi, miljö och mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors rättigheter.

OSSE och den europeiska säkerhetsordning OSSE omfattar står sedan Rysslands angreppskrig mot Ukraina under allvarligt hot.

OSSE har ett centralt sekretariat i Wien som leds av en generalsekreterare. Ett permanent råd med ambassadörer från alla medlemsländer sammanträder där en gång i veckan

I Warszawa finns OSSE:s kontor för utvecklingen av mänskliga rättigheter, ODIHR, som leds av en särskild ”hög representant”. Särskilda ”höga representanter” finns också för minoritetsfrågor och mediefrihet.

Utmärkande för arbetet i OSSE är att civilsamhället i medlemsländerna aktivt inbjuds att delta i konferenser och överläggningar.

Vid sidan av regeringssamarbetet i OSSE finns en parlamentarikerförsamling där alla medlemsländer är företrädda, i Sverige genom riksdagens OSSE-delegation.